Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia pracowników mianowanych K 52/02

16 czerwca 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie zgodności art. 137 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej z art. 2 Konstytucji.

Ustawa o służbie cywilnej stanowi, że z dniem 1 stycznia 2004 r. stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy na czas nieokreślony (art. 137 ustawy o służbie cywilnej).

Zdaniem Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" art. 137 zaskarżonej ustawy w istotny sposób zmienia status prawny osób, których dotyczy. Sytuacja prawna pracowników mianowanych różni się od sytuacji prawnej pozostałych pracowników. Urzędnicy państwowi poddani zostali ostrym rygorom selekcyjnym, wynikającym z wagi i społecznej doniosłości pełnionych przez nich funkcji. Inną odrębnością ich statusu prawnego jest wymóg większej dyspozycyjności. Ograniczenia płynące ze zwiększonego zakresu podporządkowania kompensowane są przysługującym im uprawnieniom, wśród których mieści się m.in. ochrona trwałości stosunku pracy (art. 13 ustawy o pracownikach urzędów państwowych).

Art. 137 zaskarżonej ustawy pozbawia urzędników mianowanych uprawnień, które zapewniają im aktualnie obowiązujące przepisy. Zdaniem wnioskodawcy narusza to zasadę ochrony praw słusznie nabytych oraz zasadę zaufania obywatela do państwa (art. 2 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.