Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion czynu zabronionego P 10/02

8 lipca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Trybunał orzekł, że art. 54 kodeksu wykroczeń, w zakresie w jakim przewiduje wymierzanie kary grzywny za naruszanie przepisów porządkowych wydawanych przez organy stanowiące samorządu terytorialnego jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Akty prawa miejscowego są konstytucyjnie umocowanymi źródłami prawa, obowiązującymi na obszarze działania organów je wydających. Trybunał podkreślił, że są one wydawane na zasadach innych, niż rozporządzenia. TK uznał, że art. 54 kodeksu wykroczeń, który w kwestii opisu przestępstwa w całości odsyła do przepisów podustawowych, jest przepisem o charakterze blankietowym zupełnym. Blankietowe przepisy karne odsyłają do przepisów zamieszczonych w innych aktach normatywnych. W ustawie muszą zostać określone jedynie: rodzaj, granice kar oraz zasady ich wymierzania. Sam czyn jest natomiast definiowany w przepisach podustawowych, wydawanych na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego.

Zdaniem Trybunału wydawanie przepisów blankietowych jest dopuszczalne w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mogą one dotyczyć jedynie czynów zagrożonych karą o niewielkim stopniu dolegliwości, które nie wchodzą w zakres prawa karnego w ścisłym znaczeniu. Ponadto w przypadku przepisów karnych ustawa może odsyłać jedynie do prawa stanowionego przez organy posiadające demokratyczną legitymację prawną. Legitymację taką posiadają organy stanowiące samorządu terytorialnego, wybierane w wolnych, powszechnych i bezpośrednich wyborach.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.