Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion czynu zabronionego P 10/02

8 lipca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego w Łodzi w sprawie zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji.Iwona C. prowadziła bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej handel okrężny w miejscu do tego celu nie wyznaczonym. Czyn ten naruszył art. 54 kodeksu wykroczeń w związku z § 1 i 3 Uchwały Nr LVIII/512/93 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 czerwca 1993 roku w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone.

Art. 54 kodeksu wykroczeń stanowi, że: "kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Uchwała Rady Miejskiej precyzuje natomiast zasady prowadzenia handlu okrężnego. Zdaniem Sądu Rejonowego konstrukcja art. 54 narusza zasady: określoności przepisów prawnych i wyłączności ustawy (art. 42 Konstytucji). Przepis ten przewiduje bowiem odpowiedzialność za zachowanie sprzeczne z przepisami porządkowymi wydanymi z upoważnienia ustawy, nie zawierając jednocześnie wszystkich niezbędnych elementów normy prawnej.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia powołuje się także na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie K 11/94. TK stwierdził, iż "ustawowe sformułowanie przepisów karnych (represyjnych) musi w sposób zupełny odpowiadać zasadzie określoności. Oznacza to, ze sama ustawa musi w sposób kompletny, precyzyjny i jednoznaczny definiować wszystkie znamiona czynów zagrożonych karą." Zdaniem Sądu Rejonowego pomimo tego, że do wykroczeń nie stosuje się terminu odpowiedzialność karna, to wymogi w zakresie określoności znamion wykroczenia w ustawie powinny być takie same jak w przypadku przestępstw karnych.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.