Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion czynu zabronionego P 10/02

Sygn. akt P 10/02

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 lipca 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska 
Jadwiga Skórzewska-Łosiak - sprawozdawca 
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 lipca 2003 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi czy:

art. 54 Kodeksu wykroczeń jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114) w zakresie, w jakim przewiduje wymierzanie kary grzywny za naruszenie przepisów porządkowych, stanowionych przez organy stanowiące samorządu terytorialnego, jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marian Grzybowski
Teresa Dębowska-RomanowskaJadwiga Skórzewska-Łosiak
Jerzy StępieńMirosław Wyrzykowski