Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót papierami wartościowymi K 3/02

8 grudnia 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Związku Maklerów i Doradców w sprawie zbadania konstytucyjności niektórych przepisów Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Trybunał orzekł, że art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi jest zgodny z art. 2 Konstytucji, a art. 121 ust. 6 i art. 146a tej ustawy nie są niezgodne z art. 87 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że określone w art. 121 ust. 6 zaskarżonej ustawy upoważnienie do ustalenia wysokości stawki rocznej wpłat do systemu rekompensat nie może być traktowane jako upoważnienie do stanowienia prawa. Zakwestionowane przepisy nie stanowią podstawy do wydania rozporządzenia. Przeczy temu użyta terminologia oraz brak kompetencji prawotwórczych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - organu upoważnionego do ustalenia stawek wpłat. TK podkreślił, że uczestnictwo domów maklerskich w systemie rekompensat jest konsekwencją zawarcia umowy o uczestnictwo w Krajowym Depozycie. Wniesiona składka nie ma charakteru daninowego i stanowi współwłasność wpłacających. Uprawnienia KDPW wynikają więc z umowy i nie mają charakteru publicznoprawnego. Art. 121 powinien być więc traktowany jako upoważniający do określenia cywilnoprawnego wzorca umownego. Regulamin, u genezy którego leży swoboda umów, nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Zaskarżone unormowania nie są więc niezgodne z art. 87 Konstytucji, określającym katalog źródeł prawa.

Trybunał przyznał, że w badanej sprawie przez krótki okres miało miejsce działanie prawa wstecz. Mimo, że kwestionowany przepis wszedł w życie 15 stycznia, oddziaływał na stan prawny już od 1 stycznia tegoż roku. Okres działania prawa wstecz był jednak niewielki, ponadto zaskarżone unormowania były już wówczas opublikowane. Biorąc pod uwagę, iż to zaniedbanie legislacyjne nie wywołało negatywnych konsekwencji organizacyjnych lub finansowych, można uznać, że zaskarżony przepis jest zgodny z art. 2 Konstytucji. 
Rozprawie przewodniczyła Sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marek Mazurkiewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa
GAZETA PRAWNA nr 238, 8 grudnia 2003 r.
Marek Kobylański: TK Obrót papierami wartościowymi. Maklerzy kwestionują przepis o rekompensatach.
RZECZPOSPOLITA nr 285, 8 grudnia 2003 r.
Trybunał Konstytucyjny. Rekompensaty z domu maklerskiego.
RZECZPOSPOLITA nr 286, 9 grudnia 2003 r.
Jolanta Kroner: Trybunał Konstytucyjny. Rekompensaty w razie upadku domu maklerskiego. Prawo działało wstecz, ale bez konsekwencji. 
GAZETA PRAWNA nr 239, 9 grudnia 2003 r.
Agnieszka Wyszomirska: Trybunał Konstytucyjny. Upadłość domu maklerskiego. Ochrona interesu inwestorów.