Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obrót papierami wartościowymi K 3/02

Sygn. akt K 3/02

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 8 grudnia 2003 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:


Ewa Łętowska - przewodniczący
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca 
Janusz Niemcewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 8 grudnia 2003 r., wniosku Zarządu Związku Maklerów i Doradców o zbadanie zgodności:

1) art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) z art. 2 Konstytucji,
2) art. 121 ust. 6 i art. 146a ustawy powołanej w punkcie 1) z art. 87 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo  o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 121 ust. 6 i art. 146a ustawy powołanej w pkt 1 nie są niezgodne z art. 87 ust. 1 Konstytucji.

Ewa Łętowska
Adam JamrózWiesław Johann
Marek MazurkiewiczJanusz Niemcewicz