Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szacowanie nieruchomości SK 20/01

2 grudnia 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Stanisława K. dotyczącą konstytucyjności przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulującego nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie art. 1 pkt 94 ustawy z dnia 7 stycznia 2000 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw jest zgodny z art. 2, art. 22 i art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 oraz nie jest niezgodny z art. 45 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę na fakt, iż obowiązek poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu, w celu nabycia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, wynika z regulacji art. 174 ust. 4 zaskarżonej ustawy. Posiadane dotychczas kwalifikacje pozwalają osobom o których mowa w art. 230 ust. 3 na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego na preferencyjnych warunkach. Zdaniem TK nie ma podstaw do stwierdzenia, ze nałożenie na podmioty ubiegające się o uprawnienia zawodowe rzeczoznawców majątkowych obowiązku poddania się postępowaniu kwalifikacyjnemu narusza prawa nabyte skarżącego. Trybunał wskazuje, że ustawodawca, zgodnie z zasadami poprawnej legislacji, wprowadza rozwiązania prawne, które minimalizują możliwe negatywne skutki zmiany i umożliwiają adresatom prawnym dostosowanie się do nowych regulacji. Art. 230 sformułowany jest zgodnie z powyższą zasadą umożliwiając zainteresowanym uzupełnienie kompetencji w odpowiednim terminie. W związku z tym art. 230 ust. 3 nie narusza praw nabytych skarżącego, pozostając w zgodzie z art. 2 Konstytucji.

Trybunał uznał, że istniejące ograniczenia prawa dostępu do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego uzasadnia doniosłość prowadzenia tego typu działalności, traktowanej jako zawód zaufania publicznego. Wprowadzone ograniczenia mieszczą się, zdaniem Trybunału, w dopuszczalnych granicach, zgodnych z konstytucyjnie ukształtowanymi normami. Ponadto, sformułowane w ustawie wymagania nie są niemożliwe do spełnienia - w związku z czym pozostają niesprzeczne z konstytucyjną zasadą wolności wyboru zawodu (art. 65 Konstytucji). TK nie stwierdził też ograniczenia zasady wolności gospodarczej, uznając, że art. 230 ust. 3 jest zgodny z art. 22 Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.