Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Szacowanie nieruchomości SK 20/01

2 grudnia 2002 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Stanisława K. dotyczącą konstytucyjności przepisu ustawy o gospodarce nieruchomościami, regulującego nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

W art. 198 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po raz pierwszy nałożono sankcje za prowadzenie działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego bez uprawnień. Stanisław K. zwrócił się do Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w trybie i na zasadach art. 230 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zwracając się z tym wnioskiem Stanisław K. spełnił wszelkie wymogi - przed wejściem w życie powołanego przepisu był czynny zawodowo w zakresie szacowania nieruchomości oraz ukończył odpowiedni kurs. Decyzjami Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast odmówiono mu jednak nadania uprawnień zawodowych.

Zdaniem skarżącego odmowa ta jest niezgodna z zasadą ochrony praw słusznie nabytych (art. 31 ust 3 Konstytucji RP). Stanisław K. wnosi, że - podejmując w 1993 r. działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości i kończąc stosowne kursy - miał prawo sądzić, iż legalnie nabyte prawo do prowadzenia działalności gospodarczej będzie podlegało ochronie państwa. Stanisław K. uważa również, że sytuacja ograniczenia wolności działalności gospodarczej niezgodna jest z art. 22 Konstytucji RP. Przepis ten stanowi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Skarżący uważa, że art. 230 zaskarżonej ustawy narusza konstytucyjne zasady: pewności prawa, zaufania obywateli do państwa oraz równości obywateli wobec prawa (art. 2 Konstytucji RP).

W związku z tym Stanisław K. wniósł o uznanie niezgodności artykułu 230 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 2, art. 22, art. 65 w związku z art. 31 ust 3 i art. 45 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.