Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dyscyplinarne wydalenie policjanta ze służby SK 18/14

31 maja 2016 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym dotyczący skargi konstytucyjnej K.W. w sprawie dyscyplinarnego wydalenia policjanta ze służby.

Dzisiejsze posiedzenie niejawne i publiczne ogłoszenie wyroku zostały odwołane z przyczyn losowych.

Nowy termin publicznego ogłoszenia wyroku - 14 czerwca 2016 r., godz. 11:00.

Przewodniczący składu orzekającego - sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sprawozdawca -  sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.