Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dyscyplinarne wydalenie policjanta ze służby SK 18/14

Podmiot inicjujący postępowanie: K. W.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 14 VI 2016 godz.: 11.00

Publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 135 r ust. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 1990 roku o Policji w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania dyscyplinarnego, zakończonego orzeczeniem o uznaniu funkcjonariusza Policji winnym popełnienia przewinienia, dyscyplinarnego wypełniającego jednocześnie znamiona przestępstwa i wymierzającego karę dyscyplinarną wydalenia ze służby, po upływie okresu pięciu lat od uprawomocnienia się tego orzeczenia, nawet w sytuacji, gdy został on następnie w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu prawomocnie uniewinniony, z:
1) z art. 2;
2) art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3;
3) art. 60 w związku z art. 31 ust. 3;
4) art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.
Rozpoznanie skargi konstytucyjnej nastąpi na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 93 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym.
Orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Piotr Pszczółkowski - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja