Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Bezpieczeństwo imprez masowych; zakaz klubowy K 47/14

19 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi orzeczenie w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych (zakaz klubowy).

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w sprawie zgodności art. 14 ust. 1, 1a i ust. 5 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych – z art. 2 w związku z art. 87 ust. 1 i z art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane przepisy godzą w konstytucyjne zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, jak również bezpieczeństwa prawnego jednostki, wywodzone z art. 2 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy zasadniczej. Umożliwiają bowiem nakładanie kary w postaci zakazu uczestnictwa w imprezach masowych, przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej lub prowadzonych z udziałem drużyny organizatora, za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, to jest aktu niestanowiącego źródła powszechnie obowiązującego prawa, przy jednoczesnym braku, określonych w ustawie, materialnych i proceduralnych przesłanek wymierzania takiej odpowiedzialności.

W ocenie wnioskodawcy art. 14 ust. 1, ust. la i ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dopuszczając wymierzenie represyjnego, publicznoprawnego środka w postaci zakazu klubowego za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej, pozostaje w kolizji z art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Stanowi bowiem nadmierne i nieproporcjonalne ograniczenie prawa dostępu do dóbr kultury fizycznej dokonane na podstawie aktów prawa, które nie jest prawem powszechnie obowiązującym.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Leon Kieres, sprawozdawcą będzie sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz.