Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielnia mieszkaniowa; przeniesienie własności lokalu. SK 3/13

20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna skargę konstytucyjną spółdzielni mieszkaniowej w sprawie spółdzielni mieszkaniowych (przeniesienie własności lokalu).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji.

Sąd apelacyjny oddalił apelację skarżącej od wyroku sądu okręgowego zobowiązującego skarżącą do złożenia oświadczenia woli w sprawie nieodpłatnego przeniesienia, na rzecz jednego ze swoich członków, własności wskazanego w tym orzeczeniu lokalu użytkowego. Niezależnie od powyższego skarżąca wskazała, że Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku sądu apelacyjnego oddalającego apelację skarżącej od wyroku sądu okręgowego, który zobowiązywał skarżącą do złożenia oświadczenia woli w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz jednego ze swoich członków własności wskazanego w tym orzeczeniu lokalu.

W ocenie skarżącej art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw narusza konstytucyjną zasadę poprawnej legislacji w związku z zasadami: ochrony własności oraz dopuszczalności wywłaszczenia jedynie na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Kwestionowana regulacja odsyła bowiem do stosowania wprost art. 17 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 30 grudnia 2009 r. Skarżąca podnosi, że regulacja ta, powielając wady, które miała ustawa nowelizowana, doprowadziła do odebrania, bez żadnego ekwiwalentu, przysługującego spółdzielni mieszkaniowej prawa własności lokali i przesunięcia tego majątku do majątku indywidualnego innych osób.

Skarżąca wskazuje, że kwestionowany przepis jest niezgodny z Konstytucją, gdyż na jego podstawie spółdzielnia mieszkaniowa utraciła własność części budynku i prawa wieczystego użytkowania części gruntu, zaś utrata tych praw nie została w żaden sposób jej zrekompensowana.

Zdaniem skarżącej kwestionowana norma prawna doprowadziła do przesunięcia majątkowego własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu z majątku spółdzielni, jako korporacyjnej osoby prawnej do indywidualnego majątku osób prywatnych. Owo przesunięcie majątkowe nie nastąpiło na zasadzie zgodnej woli tych podmiotów, lecz przymusu państwowego, co oznacza, że własność i inne prawa majątkowe przysługujące skarżącej są nie tyle chronione słabiej, niż prawa przysługujące innym podmiotom, lecz wręcz dyskryminowane i odbierane.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Pszczółkowski.