Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych SK 32/17

26 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną B. S.-M. w sprawie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia wśród uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 67 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.

Sąd apelacyjny oddalił apelację od wyroku sądu okręgowego oddalającego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odmawiającej przyznania skarżącej prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Zainteresowanej odmówiono prawa do świadczenia przede wszystkim z powodu, iż praca psychologa w poradni psychologiczno-pedagogicznej nie została wymieniona w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Zdaniem skarżącej art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych narusza jej konstytucyjne prawo do równego traktowania i niedyskryminowania. Zasada równości wymaga, aby wszystkie podmioty prawa  charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) były traktowane w równym stopniu. W ocenie skarżącej wyodrębnienie dwóch kategorii nauczycieli psychologów, zatrudnionych w szkołach i tych, którzy wykonują te same obowiązki w poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie ma żadnego uzasadnienia. Cechą relewantną, która łączy te dwie kategorie nauczycieli w świetle uprawnienia do świadczenia kompensacyjnego jest charakter pracy, a nie miejsce zatrudnienia.

W ocenie skarżącej, pominięcie nauczycieli psychologów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w zakwestionowanej regulacji narusza konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych i zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Skoro osoba zatrudniona w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej jest nauczycielem i wykonuje te same czynności w analogicznym czasie, to ma prawo oczekiwać, że będzie tak samo traktowana w takich samych warunkach.

Skarżąca podkreśla, że do chwili pojawienia się nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych nauczyciel psycholog zatrudniony w szkole, czy też w poradni miał takie same uprawnienia w zakresie zabezpieczenia społecznego. Podejmując zatrudnienie w poradni skarżąca była, w jej ocenie, w sposób uzasadniony przekonana, iż de facto kontynuuje pracę, którą rozpoczęła w przedszkolu, a następnie zakończyła w szkole. W tym zakresie więc skarżąca twierdzi, że przysługuje jej prawo nabyte, które zostało pogwałcone wskutek wadliwej, niekonstytucyjnej regulacji. Zdaniem skarżącej, w tej sytuacji, przysługuje przynajmniej prawnie chroniona ekspektatywa nabycia uprawnień do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Piotr Tuleja.