Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dwuinstancyjne postępowanie; prawo do sądu SK 17/17

13 listopada 2018 r. o godz. 13:30 Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosi wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej sp. z o.o.  dotyczącej dwuinstancyjnego postępowania (prawo do sądu).

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w sprawie zgodności art. 30i pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z art. 78 w zw. z art. 32 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji  w zakresie, w jakim w sytuacji wyczerpania alokacji na realizację działania lub priorytetu dostępnej w ramach programu operacyjnego nakazuje właściwej instytucji pozostawienie protestu wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Kierownik Sekcji Kontraktowania Departamentu Wsparcia Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poinformował skarżącą, że jej wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013” w wyniku weryfikacji nie uzyskał pozytywnej oceny. Minister Gospodarki uznał protest skarżącej dotyczący oceny wniosku o dofinansowanie projektu za niezasadny. Na powyższe rozstrzygnięcie skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia Ministrowi Gospodarki. Orzeczenie to zostało podtrzymane przez Naczelny Sąd Administracyjny. Następnie Minister Gospodarki poinformował skarżącą, że jej protest dotyczący oceny wniosku o dofinansowanie projektu został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie alokacji na realizację działania. Na powyższe rozstrzygnięcie skarżąca złożyła skargę do WSA, który ją oddalił. Orzeczenie to podtrzymał NSA.

Zdaniem skarżącej art. 30i pkt. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (dalej: uzppr), nakazując pozostawienie środka odwoławczego - jakim jest protest - bez rozpatrzenia, pozbawia wnioskodawcę prawa do ponownej merytorycznej oceny wniosku o dofinansowanie, a w konsekwencji możliwości uzyskania dofinansowania.

Kwestionowany przepis godzi też - zdaniem skarżącej spółki - w zasadę sprawiedliwości proceduralnej, gdyż, nie pozwalając na merytoryczne rozpoznanie protestu, nie zapewnia ochrony, którą powinny gwarantować środki odwoławcze, i czyni rozstrzygnięcie nieprzewidywalnym. Odwołujący się nie może bowiem przewidzieć, czy wniesiony środek odwoławczy zostanie w ogóle rozpoznany.

W ocenie skarżącej, art. 30i pkt 1 uzppr narusza jednocześnie art. 31 ust. 3 Konstytucji, gdyż przewidziane w nim ograniczenie prawa do zaskarżenia nie ma charakteru ustawowego. Przesłanka wyczerpania alokacji jest - według skarżącej - okolicznością pozaprawną, której nie można ustalić na podstawie przepisów prawa, a oświadczenie organu o wyczerpaniu alokacji dostępnej w danym działaniu lub programie nie podlega jakiejkolwiek kontroli.

Skarżąca podkreśla, że wnioskodawcy, wobec których sąd administracyjny nakazał przeprowadzenie ponownej merytorycznej oceny wniosku, oraz wnioskodawcy, których wnioski zostały prawidłowo ocenione przy pierwszym podejściu, powinni być traktowani jako podmioty podobne. W związku z tym różnicowanie ich sytuacji w kontekście uprawnienia do uzyskania oceny złożonego wniosku o dofinansowanie powinno zostać uznane za dyskryminujące, a tym samym naruszające konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości społecznej.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie sędzia TK Stanisław Rymar, sprawozdawcą będzie sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.