Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedłużenie stosowania przepisów ustawy nowelizowanej do przedsięwzięć EURO 2012 - niezrealizowanych przed rozpoczęciem turnieju Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; nadanie ustawie mocy wstecznej. Kp 1/12

Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (ustawa zmieniająca).

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji;
2) art. 2 powyższej ustawy z art. 2 konstytucji;

Kwestionowana ustawa zdaniem wnioskodawcy przedłuża, a w pewnym zakresie reaktywuje, obowiązywanie ustawy z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Ustawę tę stosuje się także do przedsięwzięć Euro 2012, określonych w przepisach wydanych na podstawie jej art. 4 ust. 1 i niezrealizowanych przed rozpoczęciem turnieju Euro 2012. Ponadto nowelizacja ta będzie miała charakter retroaktywny, bowiem wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, lecz z mocą od dnia 8 czerwca 2012 r.

Wnioskodawca nie kwestionuje wprowadzenia nadzwyczajnych regulacji prawnych, uzasadnionych interesem publicznym, jakim było należyte i terminowe przygotowanie prestiżowej, europejskiej imprezy futbolowej, a następnie jej właściwe przeprowadzenie. Skoro jednak celem kwestionowanej ustawy było stworzenie warunków umożliwiających organizację finałowego turnieju UEFA EURO 2012, to, z chwilą zakończenia tego turnieju, całkowicie skonsumowany został cel tej ustawy, która utraciła rację swego obowiązywania.

Zdaniem wnioskodawcy poprzez wprowadzenie rozstrzygnięcia, które jest dla adresatów prawa zaskoczeniem, kwestionowana ustawa narusza zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Pewność prawa powinna być rozumiana jako pewność tego, iż w oparciu o obowiązujące prawo adresaci norm prawnych mogą kształtować swoje stosunki życiowe. Jednostka ma prawo oczekiwać, że regulacja prawna nie zostanie zmieniona na jej niekorzyść w sposób arbitralny, a ustawodawca nie może w sposób dowolny kształtować treści obowiązujących norm.

Na ustawodawcy spoczywa obowiązek ustanowienia przepisów i procedur udzielających ochrony prawnej prawom majątkowym oraz obowiązek powstrzymania się od przyjmowania regulacji, które owe prawa mogłyby pozbawiać ochrony prawnej lub też ochronę tę ograniczać. Wszelkie ograniczenia ochrony własności i innych praw majątkowych, powinny znaleźć uzasadnienie w konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności. Zdaniem wnioskodawcy obecnie nic nie przemawia za zastosowaniem szczególnej procedury, służącej przygotowaniu inwestycji uznanych wcześniej za niezbędne do przeprowadzenia zakończonego finałowego turnieju Euro 2012, lecz niezrealizowanych do zakończenia tego turnieju.

Z zasady równej ochrony własności wynika zakaz różnicowania intensywności ochrony tego prawa pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, osobami fizycznymi, podmiotami prawa publicznego czy też państwem. W ocenie wnioskodawcy, odstąpienie od tego zakazu, przez obniżenie poziomu ochrony własności niektórych podmiotów w kwestionowanej ustawie, usprawiedliwione było przygotowaniem i przeprowadzeniem turnieju. Jednak po zrealizowaniu tego celu, odpadło kryterium, z uwagi na które owo zróżnicowanie wprowadzono.

W ocenie wnioskodawcy art. 2 kwestionowanej ustawy narusza konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz. Wnioskodawca nie znajduje zasad czy wartości konstytucyjnych uzasadniających retroaktywne działanie kwestionowanej ustawy. Ponadto wątpliwym jest by problem, rozwiązywany wprowadzaną regulacją nie był ustawodawcy znany wcześniej i nie mógł być rozwiązany z wyprzedzeniem - bez użycia przepisów działających wstecz.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.