Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Budowy realizowane w ramach zamówień publicznych; spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych; krąg podmiotów uprawnionych. K 37/12

18 czerwca 2013 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący spłaty niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 i art. 20 i 22 konstytucji;
2) art. 5 ust. 3 powyższej ustawy z art. 2 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 konstytucji;
3) art. 12 w związku z art. 3, art. 14 i art. 15 ustawy wskazanej w pkt. 1 z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 konstytucji.

Art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych zdaniem wnioskodawcy, przez to, że obejmują bardzo ograniczony krąg podmiotów, przy jednoczesnym braku wskazania nagłych, niedających się przewidzieć okoliczności uzasadniających wprowadzenie tego rodzaju ograniczeń - budzą istotne wątpliwości co do ich zgodności z wynikającą z art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji, zasadą równej dla wszystkich ochrony własności i innych praw majątkowych.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 kwestionowanej ustawy ustawodawca pozostawił Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad do swobodnego uznania ogłoszenie w dzienniku ogólnopolskim otwarcia terminu na dokonywanie zgłoszeń należności przedsiębiorców przysługujących im od wykonawców, o ile zgłoszone należności nie przekroczą 3% wartości zamówienia publicznego. Gdy zaś przekroczą tę granicę ogłoszenie takie staje się obligatoryjne. Takie rozwiązanie może prowadzić do zróżnicowania podmiotów podobnych bez uzasadnienia znajdującego oparcie w konstytucji, przez co narusza konstytucyjne zasady: równości  oraz równej ochrony praw majątkowych.

Art. 12 kwestionowanej ustawy zdaniem wnioskodawcy wprowadza wyjątek od wyrażonej w art. 62 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze zasady, iż w skład masy upadłości wchodzi cały majątek upadłego, i to bez względu na to, gdzie się znajduje i jaką ma postać. Odstępstwo od dotychczas obowiązujących reguł jest oczywiście możliwe, ale musi być dokonane z uwzględnieniem zasad: nie działania prawa wstecz, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także nakazu ochrony interesów w toku - podkreśla wnioskodawca.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Granat, sprawozdawcą będzie sędzia TK Leon Kieres.