Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zaliczania okresu pracy za granicą, osób które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, do okresów składkowych. SK 17/09

29 maja 2012 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Luby W.-Z. dotyczącą zasad zaliczania okresu pracy za granicą, osób które w tym czasie nie były obywatelami polskimi, do okresów składkowych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji z art. 67 ust. 1 w związku z Preambułą, w związku z art. 2 w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił kapitał początkowy skarżącej i odmówił przy tym uwzględnienia okresów pracy w byłym ZSRR, ze względu na nieprzedstawienie decyzji o uznaniu skarżącej za repatrianta. Sąd okręgowy oddalił odwołanie wskazując, iż skarżąca nie została uznana w sformalizowany sposób za repatrianta. Sąd apelacyjny oddalił apelację. Wyrok ten został zaskarżony do Sądu Najwyższego.

W ocenie skarżącej kwestionowane przepisy przez to, że przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych, ich wysokości oraz przy przeliczaniu kapitału początkowego uzależniają uwzględnienie okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych od przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej decyzji o uznaniu go za repatrianta w oparciu o art. 41 i art. 16 ustawy o repatriacji są sprzeczne z konstytucją. Uniemożliwiają tym samym przy ustalaniu świadczeń zaliczenie tych okresów jako składkowych przez sąd powszechny po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Zamykają również możliwość zaliczenia tych okresów jako składkowych w wypadku uchybienia dwunastomiesięcznemu terminowi do złożenia wniosku o uznanie za repatrianta, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o repatriacji, co zdaniem skarżącej jest niezgodne z konstytucją.

Art. 41 ust. 1 ustawy o repatriacji w zakresie w jakim ogranicza do 31 grudnia 2001 roku możliwość uzyskania decyzji o uznaniu za repatrianta przez osobę, która przed wejściem w życie tej ustawy nabyła obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim, gdy osoba ta spełnia pozostałe, wskazane w tym przepisie przesłanki, jest w ocenie skarżącej niezgodny z konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński.