Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania odpłatności za przedszkole. K 24/10

30 października 2012 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Miejskiej w Twardogórze dotyczący zasad ustalania odpłatności za przedszkole.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: art. 67a ust. 3 i 4 w związku z art. 3 pkt 1 i w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 konstytucji.

Art. 67a ustawy o systemie oświaty, rozumiany w sposób nakładający na gminę obowiązek pokrywania kosztów utrzymania stołówki przedszkolnej (w tym wynagrodzeń i składek od tych wynagrodzeń), w ramach świadczonych usług ponad podstawy programowe, zdaniem wnioskodawcy jest niezgodny z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.

Niejasność art. 67a ustawy o systemie oświaty oraz brak określenia przez ustawodawcę relacji pomiędzy art. 67a i art. 14 ust 5 powyższej ustawy, powoduje z jednej strony, że zgodnie z art. 67a w związku z art. 3 pkt l ustawy gmina nie może ustanawiać i pobierać opłat za żywienie dzieci w przedszkolu publicznym w ramach świadczeń ponadprogramowych i koszty z tym związane musi ponosić sama. Z drugiej jednak strony zgodnie z art. 14 ust 5 w związku z art. 6 pkt 1 tejże ustawy opłaty takie gmina może ustanawiać i pobierać, co zdaniem wnioskodawcy jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą określoności przepisów prawa.

W ocenie wnioskodawcy kwestionowany przepis stoi również w sprzeczności z zasadą samodzielności finansowej gmin, czyli adekwatności udziału gminy w dochodach publicznych do nakładanych na gminę zadań, wyrażoną w art. 167 ust 1 i 4 konstytucji. Wątpliwy jest przede wszystkim publiczny charakter tego zadania, jako zadania własnego gminy bądź zadania zleconego.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.