Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umożliwienie kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych K 53/07

24 marca 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący umożliwienia spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art.15 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Kwestionowany przepis nowelizuje ustawę z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w ten sposób, że znosi ograniczenie dotyczące okresu, na jaki spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nogą udzielać kredytów i pożyczek. Wprowadza regulacje dotyczące podstawy wpisu do księgi wieczystej hipotek zabezpieczających kredyty i pożyczki udzielane przez kasy. Statuuje też odesłanie do odpowiedniego stosowania w stosunku do hipotek zabezpieczających kredyty i pożyczki udzielane przez kasy przepisu art. 36 par. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

W trakcie prac legislacyjnych jeden z posłów zgłosił dwie poprawki do projektu rządowego ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Pierwsza zakładała zastąpienie w projekcie ustawy wyrazów "bank" pojęciem "instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów", druga - proponowała dodanie do projektu nowego artykułu przewidującego nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej zwrócił uwagę, że te zmiany wykraczają poza zakres przedmiotowy projektu rządowego przedłożonego Marszałkowi Sejmu. Biorący udział w posiedzeniu przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu stwierdził, ze poprawka dotycząca nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych prowadzi do rozszerzenia zakresu merytorycznego projektu ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Podobnie wypowiedziała się dyrektor Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej Ministerstwa Finansów. Pomimo zgłoszonych zastrzeżeń połączone Komisje: Infrastruktury oraz Rodziny i Praw Kobiet przyjęły sprawozdanie, w którym został zawarty nowy art. 15 zakładający nowelizację ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W trakcie posiedzenia Sejmu poseł sprawozdawca stwierdził, że Biuro Legislacyjne po analizie zmieniło zdanie. Parlamentarzyści działając w większości w błędzie polegającym na przekonaniu, iż Biuro Legislacyjne uznało zmiany za legalne uchwalili w trzecim czytaniu ustawę o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Zdaniem wnioskodawcy analiza procesu legislacyjnego tej ustawy wskazuje, że kwestionowany przepis nie był objęty pierwotnym zakresem projektu. Rządowy projekt nie dotyczył kwestii związanych z funkcjonowaniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Poprawka nie spełnia konstytucyjnych wymagań statutowych stanowi bowiem nowość normatywną. Nie spełnia też wymagań, jaki konstytucja stawia inicjatywie ustawodawczej, gdyż została zgłoszona w fazie prac komisyjnych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.