Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odmowa uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania SK 32/07

24 marca 2009 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Bogdana M. dotyczącą odmowy uznania za stronę uprawnioną do żądania wznowienia postępowania podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił Bogdanowi D. wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie określenia spółce z o.o. zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z kwestionowanym przepisem stroną tego postępowania była spółka - a nie występujący z wnioskiem o wznowienie postępowania - jej były prezes. Decyzja organu I instancji została utrzymana przez dyrektora izby skarbowej. Następnie wojewódzki sąd administracyjny oddalił zażalenie, a Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną. Zgodnie ze stanowiskiem NSA dla przyjęcia, iż dana osoba jest stroną postępowania podatkowego trzeba w każdym przypadku wykazać, że ma w tym postępowaniu "własny interes prawny". Pod pojęciem strony należy rozumieć tylko podmioty wymienione w art. 133 ordynacji podatkowej związane z konkretnym zobowiązaniem podatkowym. Natomiast członkowie zarządu spółek z o.o zostali zaliczeni do kategorii "osób trzecich", których odpowiedzialność reguluje rozdział 15 działu III ordynacji podatkowej.

Zdaniem skarżącego kwestionowany przepis jest niezgodny z konstytucją przez to, że nie zapewnia tzw. "osobom trzecim" możliwości realizowania prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez uzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.