Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak odpowiednio długiej vacatio legis K 14/07

30 czerwca 2009 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan dotyczący braku odpowiednio długiego okresu dostosowawczego do sytuacji występowania dwóch świąt w jednym tygodniu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4 w związku z art. 1 pkt 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o zmianie ustawy - Kodeks pracy z art. 2 konstytucji.

Kwestionowany przepis stanowi, że ustawa z 18 października 2006 roku - Kodeks pracy wchodzi w życie 30 listopada 2006 r. Wnioskodawca nie kwestionuje regulacji co do zasady, a jedynie zbyt krótki okres dostosowawczy, jaki poprzedził jej wejście w życie. Ustawa ta została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 listopada 2006 r., vacatio legis wyniosła więc zaledwie jeden dzień. Zdaniem wnioskodawców wszystkie przepisy zmieniające sytuację prawną obywateli na ich niekorzyść winny być poprzedzone stosownym okresem dostosowawczym. Ustawa kształtuje na niekorzyść pracodawców nowe zasady rozliczenia czasu pracy. Pracownicy pracowali o jeden dzień krócej już w grudniu 2006 roku, a ich wynagrodzenie nie było zmniejszone. Pracodawcy utracili korzyści wynikające z niemożności wywiązania się z kontraktów, ponieśli też stratę związaną z koniecznością zapłacenia za dzień wolny od pracy. Z chwilą wejścia w życie ustawy w przypadku występowania dwóch świąt w jednym tygodniu wymiar czasu pracy został bowiem obniżony o dwa dni. W efekcie pracodawcy zostali całkowicie zaskoczeni przez nowe przepisy w trakcie bieżącego okresu rozliczeniowego, co naraziło ich na znaczne szkody oraz dezorganizację pracy. Zdaniem wnioskodawców narusza to zasady: poprawnej legislacji, zaufania obywatela do prawa oraz świadomego i racjonalnego działania ustawodawcy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Zbigniew Cieślak, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.