Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem SK 49/05

24 kwietnia 2007 r. o godz. 10. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Wiktora Z., Jolanty i Bogusława M. dotyczące wykupu przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. III ustawy z dnia 18 lipca 1950 roku - Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego z art. 2 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 Konstytucji; 
- art. XIX ustawy z dnia 18 lipca 1950 roku - Przepisy wprowadzające przepisy ogólne prawa cywilnego z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. XXXV ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny z art. 2, art. 32 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 5 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 6 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 7 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 8 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 11 dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 6 ustawy z dnia 28 października 1950 roku o zmianie systemu pieniężnego z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- art. 8 ustawy z dnia 28 października 1950 roku o zmianie systemu pieniężnego z art. 2, art. 64 ust. 1, 2 w związku z art. 21 Konstytucji;
- całości dekretu z dnia 27 lipca 1949 roku o zaciąganiu nowych i określeniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pieniężnych z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji;
- art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji;
- art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego z art. 21, art. 64 w związku z art. 2 Konstytucji.

Skarżący Wiktor Z. oraz Jolanta i Bogusław M. są posiadaczami przedwojennych obligacji. Państwo nie podjęło faktycznej realizacji zobowiązań wynikających z przedwojennych obligacji Skarbu Państwa i po wojnie nie były one nigdy obsługiwane. Skarżący wystąpili zatem z żądaniem zapłaty na drogę postępowania sądowego. W przypadku Wiktora Z. Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że roszczenia skarżącego się przedawniły, a w przypadku Jolanty i Bogusława M., że naprawienie krzywd należy do ustawodawcy. Wniesione kasacje zostały odrzucone. Zdaniem skarżących pobranie od obywatela określonej sumy pieniędzy z gwarancją jej zwrotu za odpowiednim oprocentowaniem, a następnie taka zmiana przepisów, aby pożyczki w ogóle nie trzeba było zwracać stanowi nadużycie prawa z naruszeniem zasad prawa międzynarodowego i krajowego. Ponadto zdaniem skarżących zostały naruszone konstytucyjne zasady m.in. ochrony prawa własności i równej dla wszystkich ochrony praw majątkowych.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.