Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odliczenie składki na ubezpieczenie społeczne od dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Polski; odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski K 18/06

29 października 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne od podatku z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza on z możliwości odliczenia przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 tej ustawy, od dochodu osiągniętego z działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w sytuacji, gdy składki te nie zostały odliczone od dochodu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana
- art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w jakim wyłącza on z możliwości odliczenia przez podatników, o których mowa w art. 27 ust. 9 ustawy, od podatku należnego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składek na ubezpieczenia zdrowotne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego działalność ta była wykonywana
z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które zamieszkują terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Zasadę te stosuje się z uwzględnieniem dwustronnych umów międzynarodowych w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Jedną z metod unikania podwójnego opodatkowania jest metoda zwana kredytem podatkowym bądź metodą odliczenia. Przy jej zastosowaniu podatnik nie ma możliwości odliczenia od dochodu uzyskanego z tytułu działalności wykonywanej poza granicami Polski składek uiszczonych na ubezpieczenie społeczne zapłaconych poza granicami Polski. Osoby rozliczające się metodą kredytu podatkowego nie mają też możliwości odliczenia od podatku składek zapłaconych na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego praca ta była świadczona. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy w zakwestionowanym zakresie dyskryminują pracę za granicą i nie respektują zasad wynikających z prawa europejskiego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Liszcz.