Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego SK 45/06

3 grudnia 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Beaty R. dotyczącą podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 Konstytucji.

Sąd okręgowy oddalił apelację skarżącej, odmawiając przyjęcia premii uznaniowych do wyliczenia podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego. Podstawą rozstrzygnięcia był kwestionowany przepis, który stanowi, że przy ustalaniu zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszenia ich za okres pobierania zasiłku. Zatrudniająca skarżącą spółka nie posiadała regulaminu wynagradzania, o którym jest mowa w kwestionowanym przepisie. Posiadanie regulaminów wynagradzania jest według norm prawa pracy uprawnieniem pracodawcy, a nie obowiązkiem. Nie ustanowienie przez firmę odpowiedniego regulaminu nie może powodować negatywnych skutków o charakterze majątkowym u osób zatrudnionych. Pracownicy nie mają bowiem wpływu na fakt ustanowienia regulaminów przez pracodawców Zdaniem skarżącej odebranie prawa do uwzględnienia w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego, wypłaconych premii uznaniowych ze względu na to, że zatrudniający nie posiada regulaminu wynagradzania narusza zasadę równości wobec prawa, stanowi wyraz nierównego traktowania obywateli przez władzę publiczną oraz łamie konstytucyjny zakaz dyskryminacji w życiu społecznym.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz .