Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zastosowanie sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawa P 43/07

10 grudnia 2007 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zastosowania sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawa.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 tej ustawy do stanów faktycznych, które zaszły w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Pytanie prawne jest bezpośrednio związane ze sprawą skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W tej sprawie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd utrzymała w mocy poprzednią decyzję, w której stwierdziła nienależyte wykonanie obowiązków przekazywania informacji przez Spółkę Mostostal Export S.A. z siedzibą w Warszawie i nałożyła na Spółkę karę pieniężną. Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport bieżący, w którym poinformowała o zawarciu znaczącej umowy. Raport nie zawierał nazwy podmiotu, z którym spółka zawarła umowę oraz daty podpisania kontraktu. W ocenie Komisji całokształt okoliczności sprawy wskazał, że Spółka celowo i świadomie nie przekazała do publicznej wiadomości informacji, do których była zobligowana przez przepisy. Spółka odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w przedmiocie kary pieniężnej uchylił zaskarżona decyzję i poprzedzająca decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz stwierdził, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu. Zdaniem pytającego sądu zdarzenia faktyczne, które legły u podstaw wszczęcia postępowania administracyjnego, a następnie zaskarżonych decyzji miały miejsce przed wejściem w życie ustawy o ofercie publicznej. Nie można zatem przyjąć, że Spółka nie wykonując obowiązków administracyjnych naruszyła przepisy ustawy, która nie obowiązywała. Ponadto kwestionowany przepis ma charakter normy procesowej, a nie normy prawa materialnego, nie mógł więc stanowić podstawy do oceny, które przepisy należy stosować do stanów faktycznych sprzed dnia jej wejścia w życie. Zdaniem pytającego sądu kwestionowana regulacja narusza konstytucyjne zasady: niedziałania prawa wstecz, a równego traktowania wobec prawa.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.