Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zastosowanie sankcji określonej ustawą do stanów faktycznych zaszłych w czasie, kiedy obowiązywała poprzednia ustawa P 43/07

Podmiot inicjujący postępowanie: Naczelny Sąd Administracyjny

Czy przepis art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie, w jakim stanowi podstawę do zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 tej ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP;