Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wyłączania z ubezpieczenia społecznego rolników P 8/05

13 marca 2006 r. o godz. 12. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie dotyczące zasad wyłączania z ubezpieczenia społecznego rolników.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 20 i art. 32 Konstytucji.

Odział regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdził, powołując się na kwestionowane przepisy, ustanie ubezpieczenia społecznego rolników wobec Stanisławy D. Sąd okręgowy, do którego odwołała się Stanisława D., stwierdził niekonstytucyjność tych przepisów i potwierdził jej dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rolniczy organ rentowy zaskarżył ten wyrok do sądu apelacyjnego. Analogiczną decyzję oddział regionalny KRUS podjął wobec Jana W. Sąd okręgowy oddalił jego odwołanie nie prowadząc jakiegokolwiek postępowania dowodowego we wskazanym przez odwołującego się kierunku. Jan W. twierdził, że przesyłka od rolniczego organu rentowego zawierająca pouczenie o konieczności przedłożenia dowodów potwierdzających zarówno formę opodatkowania jak i kwotę podatku za ubiegły rok nigdy do niego nie dotarła. Pytający sąd powziął wątpliwości co do konstytucyjności kwestionowanych przepisów. Rozwiązania te ograniczyły w znaczny sposób dostęp do ubezpieczenia społecznego rolników osobom prowadzącym podwójną działalność: rolniczą i pozarolniczą. Doprowadziły do swoistej weryfikacji zasadności podlegania rolniczemu ubezpieczeniu przez tych rolników lub domowników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Zdaniem pytającego sądu ustawodawca arbitralnie ingeruje w sferę zachowań pewnej grupy podmiotów gospodarczych , która żeby zostać w systemie rolniczego ubezpieczenia zmuszona była do zaprzestania działalności gospodarczej.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.