Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej Kp 2/04

12 kwietnia 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta RP dotyczący zmiany w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej wprowadzonej przez ustawę z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Trybunał orzeknie w sprawie zgodności art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2004 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w części obejmującej dodany ust. 5, w zakresie, w którym wyłącza on udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii z zakazu prowadzenia na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej działalności polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, które są udzielane przez ten zakład z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Pierwotny tekst ustawy uchwalonej przez Sejm 31 marca 2002 r. przewidywał generalny zakaz prowadzenia przez inne podmioty na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej działalności medycznej polegającej na udzielaniu takich samych świadczeń zdrowotnych, jakie udzielane są przez zakład. Senat 15 kwietnia 2004 r. zmienił wskazany przepis i uchwalił, że podmioty udzielające świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii nie będą objęte zakazem ich udzielania na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Senat zmianę tę uznał za celową i uzasadnioną względami społecznymi. Sejm 14 maja 2004 r. uchwalił ostateczny tekst ustawy w wersji przyjętej przez Senat. Prezydent RP to uregulowanie uważa za niezgodne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wyróżnia wspólna cecha. Jest nią rodzaj prowadzonej działalności. Zróżnicowanie podmiotów oparte zostało na kryterium zakresu działalności - udzielania świadczeń zdrowotnych. Wszelkie odstępstwa od konstytucyjnego nakazu równego traktowania muszą znajdować podstawę w przekonywujących argumentach. Odwołanie się jedynie do względów społecznych jako powodu odmiennego traktowania podmiotów prowadzących tego samego rodzaju działalność jest niewystarczające. Jednocześnie Ustawodawca posługując się określeniem: "z wyjątkiem świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii" nie zachował precyzyjności i jasności przepisu, uniemożliwiając jego jednolitą wykładnię i stosowanie. Przez co - zdaniem Prezydenta RP - naruszył zasadę przyzwoitej legislacji co stanowi złamanie zasady demokratycznego państwa prawnego.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.