Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona dóbr osobistych SK 49/03

7 lutego 2005 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. w sprawie zgodności art. 448 Kodeksu cywilnego z art. 30, art. 32 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 1 i art. 47 ust. 1 Konstytucji

Na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Politechniki Wrocławskiej Jacek B. został ukarany karą nagany z ostrzeżeniem. Orzeczenie to zostało podtrzymane przez Odwoławcza Komisję Dyscyplinarną, która postanowiła także, że jej orzeczenie wraz z uzasadnieniem zostanie wywieszone do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Politechniki Wrocławskiej. Skarżący uznał, że upowszechnienie orzeczenia było przekroczeniem kompetencji organu dyscyplinarnego, które naruszyło dobre imię i godność skarżącego. Jacek B. odwołał się do sądu, który uznał jego racje, nie przyznał jednak żądanego wynagrodzenia majątkowego za krzywdy moralne.

Zgodnie z art. 448 Kodeksu cywilnego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać pokrzywdzonemu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zasądzić odpowiednia sumę na wskazany cel społeczny. Zdaniem skarżącego, w zaskarżonym przepisie zapisana jest niekonstytucyjna norma kompetencyjna dla sądu ("sąd może" ale sąd nie musi), która upoważnia do odmówienia skarżącemu prawa do wynagrodzenia szkody niemajątkowej, mimo obiektywnego wyrządzenia jej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Fakultatywność zapisana w art. 448 Kodeksu cywilnego narusza art. 77 ust. 1 Konstytucji przez to, że pozbawia regulację konstytucyjną jej gwarancyjnego charakteru. Na mocy zaskarżonego przepisu prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej bezprawnym działaniem organu władzy publicznej uzależnione jest bowiem od uznania sędziowskiego.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska- Romanowska.