Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli P 17/04

8 września o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 91b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz art. 91b ust. 2 pkt 4 powyższej ustawy w zakresie wyłączającym prawo nauczyciela zatrudnionego w placówce niepublicznej w wymiarze co najmniej 1/2 etatu obowiązującego wymiaru zajęć, z grupy nauczycieli uprawnionych do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

Elżbieta G. w 2003 r. wystąpiła z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie wcześniejszej emerytury przewidzianej w Karcie Nauczyciela. W ostatnim czasie była zatrudniona jako nauczycielka muzyki w Towarzystwie Muzycznym. Organ rentowy odmówił jej przyznania świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzasadnił, że wobec nauczyciela zatrudnionego w placówce niepublicznej w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć nie mają zastosowania odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela. Elżbieta G. odwołała się do Sądu. W piśmie procesowym jej pełnomocnik wniósł o przedstawienie TK pytania prawnego. Zdaniem pełnomocnika zróżnicowanie uprawnień nauczycieli jest niezgodne z zasadami Konstytucji. Wprowadza bowiem niedopuszczalne zróżnicowanie nauczycieli poprzez ich miejsce zatrudnienia. O uprawnieniach do emerytury nauczycielskiej powinno decydować wykonywanie zawodu nauczyciela, a nie status prawny pracodawcy. Rozpatrujący tę sprawę Sąd Okręgowy podzielił pogląd pełnomocnika ubezpieczonej co do niezgodności z prawem zakwestionowanego przepisu.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Janusz Niemcewicz , a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Andrzej Mączyński .