Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do zasiłku rodzinnego P 3/05

15 listopada 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Rejonowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczące odmowy przyznania zasiłku rodzinnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 5 ust.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z art. 2, 32 i art. 71 Konstytucji.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Grudziądzu odmówił prawa do zasiłku rodzinnego Rafałowi C. - płatnikowi zryczałtowanego podatku dochodowego. Stwierdzono przekroczenie dochodu warunkującego prawo do zasiłku rodzinnego. Rafał C. odwołał się od decyzji uważając, że jego dochód został źle policzony. Odwołanie zostało oddalone. Rozpatrując tę sprawę sąd pytający powziął wątpliwości co do konstytucyjności sposobu obliczania dochodu w stosunku do osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy. W przypadku tych osób istotna jest nie tylko rzeczywista wielkość uzyskanego dochodu, ale również wysokość należnego zryczałtowanego podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne, których wartość determinuje przyjmowany dochód minimalny. Ustawodawca przewidział zatem wobec tej grupy dodatkowe kryterium, co prowadzi do zróżnicowania sytuacji prawnej opłacających zryczałtowany podatek dochodowy oraz pozostałych kategorii osób. Zdaniem pytającego sądu takie zróżnicowanie dyskryminuje płatników zryczałtowanego podatku dochodowego, może bowiem uniemożliwić nabycie prawa do zasiłku rodzinnego osobom osiągającym dochód poniżej progu wsparcia. W takim przypadku zasiłek rodzinny nie trafiałby do osób, które tego świadczenia faktycznie potrzebują i które przy innym sposobie opłacania podatku dochodowego, zasiłek by otrzymały. Należy więc rozważyć, czy taki sposób uregulowania kryterium dochodowego wobec osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy nie narusza konstytucyjnych zasad równości oraz sprawiedliwości społecznej.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Jerzy Ciemniewski a sprawozdawcą będzie sędzia TK Ewa Łętowska.