Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybór ławników P 16/04

29 listopada 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące wyboru ławników przez radę gminy do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na kadencję 2004 -2007.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim upoważniają rady gmin do wyłącznego wyboru ławników, z art. 10, art. 173 i art. 186 ust. 1 Konstytucji oraz art. 161, art. 162, art. 163 § 2 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w zakresie, w jakim określają kompetencje rady gminy do wyłącznego wyboru ławników, z art. 10, art. 173 i art. 186 ust. 1 Konstytucji.

Rada Miejska Konstancina - Jeziornej w 2003 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa na kadencję 2004 -2007. Wojewoda Warszawski zaskarżył uchwałę, zarzucając wybór osób, które zostały zgłoszone przez partię polityczną. Obowiązujące przepisy powierzają radom gmin wyłączną właściwość do obsadzania stanowisk ławników. Sąd pytający ma wątpliwości co do przyznania w tej kwestii wyłącznych kompetencji organom samorządu terytorialnego. W konsekwencji prowadzi to bowiem do decydowania o obsadzie osobowej składów orzekających. Może to spowodować przegłosowanie sędziów zawodowych, co stawia pod znakiem zapytania niezależność władzy sądowniczej. Zdaniem sądu pytającego jest to niezgodne również z zasadą podziału władz. Zasada ta nie ma charakteru czysto organizacyjnego, ale jej celem jest także ochrona praw człowieka przed nadużywaniem władzy przez którykolwiek ze sprawujących ja organów.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.