Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu K 45/02

20 kwietnia 2004 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów na Sejm RP w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Wnioskodawcy kwestionują konstytucyjność art. 23 ust. 1 pkt 1 zaskarżonej ustawy, dającego funkcjonariuszom ABW "prawo wydawania poleceń określonego zachowania się". Zdaniem posłów niejasność i nieprecyzyjność tej regulacji wywołuje niepewność adresatów, co do ich praw i obowiązków. Narusza to zasadę demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Wnioskodawcy uważają także, że w art. 23 brakuje środków ochrony, gwarantujących poszanowanie przyrodzonej godności i wolności człowieka. Wprowadzone ograniczenia w sposób nieproporcjonalny naruszają więc istotę wolności i praw obywatelskich, a zarazem art. 30 i art. 31 Konstytucji.

Zdaniem posłów niezgodny z Konstytucja jest również przepis, na mocy którego funkcjonariusze mogą w miejscach publicznych obserwować i rejestrować przy użyciu środków technicznych dowolne zdarzenia - bez zgody a nawet wiedzy obserwowanych osób. Nadanie funkcjonariuszom ABW takiego uprawnienia narusza konstytucyjną zasadę państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), zasadę poszanowania i ochrony godności człowieka (art. 30 Konstytucji), prawo do ochrony życia prywatnego (art. 47 Konstytucji), wolność komunikowania się (art. 47 Konstytucji) i zasadę autonomii informacyjnej (art. 51 ust.2 Konstytucji).

Wnioskodawcy uważają również za niezgodne z Konstytucją zapisy ustawy powołujące do życia nowy byt prawny - wspólnotę informacyjną rządu oraz zawartą w kwestionowanym artykule delegację ustawową dla Prezesa Rady Ministrów do wydania odpowiedniego rozporządzenia (art. 41 ustawy o ABW). Wątpliwość budzą także unormowania dotyczące powoływania Szefów ABW i AW w randze sekretarzy stanu, oraz zasad zatrudniania i zwalniania funkcjonariuszy tych Agencji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.