Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wspólne rozliczenie małżonków z podatku dochodowego K 8/03

20 kwietnia 2004 r. o godz. 14.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca - biorąc pod uwagę istotę wspólnoty majątkowej małżeństwa oraz obowiązek ochrony rodziny - dopuścił możliwość łącznego opodatkowania małżonków według specjalnej formuły, której stosowanie może spowodować niższe opodatkowanie. Na mocy art. 6 ust. 2 zaskarżonej ustawy pozbawiono możliwości preferencyjnego wspólnego rozliczenia podatku dochodowego podatników, których małżonkowie zmarli w ciągu roku podatkowego, lub po jego upływie, lecz przed złożeniem wspólnego zeznania. Zeznanie podatkowe, składane do dnia 30 kwietnia każdego roku nie mogło być bowiem podpisane przez oboje małżonków.

W ocenie Rzecznika wyłączenie to narusza konstytucyjne zasady ochrony małżeństwa i rodziny (art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji) oraz zasadę sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji). Pozostaje także w sprzeczności z zasadą przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka (art. 30 Konstytucji). Wnioskodawca uważa, że podatnik - wdowa czy wdowiec - nie może być gorzej traktowany w rozliczaniu należności podatkowych tylko dlatego, że tragiczne zdarzenie losowe - śmierć jednego z małżonków - nastąpiło przed zakończeniem roku podatkowego lub przed terminem złożenia zeznań.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.