Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dopuszczalność kasacji SK 32/03

17 maja 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone skargi konstytucyjne Janusza D. i Eugeniusza G. w sprawie zgodności art. 523 § 2 Kodeksu postępowania karnego z art. 2, art. 32 i art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Art. 523 § 2 kpk w brzmieniu ustalonym ustawą nowelizacyjną z dnia 20 lipca 2000 r. przewiduje, że kasację na korzyść skazanego można wnieść jedynie w razie skazania go na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Zdaniem wnioskodawców regulacja ta godzi w zasadę równości obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji). Ustawodawca kształtuje sytuację prawną oskarżonych w sposób nierówny w zakresie dostępności do środków służących weryfikacji prawomocnych rozstrzygnięć sądów karnych. Nie można bowiem uznać, że rażące naruszenie prawa może pozostać poza kontrolą, kiedy ma miejsce wobec osób, które nie otrzymały bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a zostały skazane na inny rodzaj kar. Art. 523 § 2 narusza także prawo do równej dla wszystkich obrony we wszystkich stadiach postępowania sądowego (art. 45 Konstytucji).

Skarżący podkreślają, że kasacja służy korygowaniu błędów wymiaru sprawiedliwości, tym samym staje się jednym z elementów gwarancji praworządności oraz ochrony praw podmiotowych. Pozbawienie kasacji charakteru powszechnego jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczyć sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Teresa Dębowska - Romanowska.