Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada niedziałania prawa wstecz SK 44/03

25 maja 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Anthony'ego G. O. w sprawie zgodności art. 15 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Przepisy wprowadzające kodeks karny z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Minister Sprawiedliwości Australii złożył wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Australii obywatela tego kraju - Antonego G. O., oskarżonego w stanie Australia Zachodnia o "spiskowanie w celu dokonania defraudacji spółki", "działanie w oszukańczy sposób na szkodę jej funkcjonariuszy" oraz "niewłaściwe wykorzystanie stanowiska Dyrektora Spółki". Sąd okręgowy orzekł ekstradycję z wyłączeniem dwóch czynów, które uległy przedawnieniu w oparciu o art. 15 Przepisów wprowadzających Kodeks karny. Sąd - opierając się o tenże art. 15 zaskarżonej ustawy, nie uznał natomiast pozostałych czynów popełnionych przez skarżącego za przedawnione.

Jedną ze zmian, jakie wprowadza nowy Kodeks Karny w stosunku do ustawy poprzedniej jest wydłużenie okresu karalności dla niektórych przestępstw. W przepisach wprowadzających Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 r. zawarty został art. 15, stwierdzający, że "do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba, że termin przedawnienia już upłynął". Zdaniem skarżącego wydłużenie terminu przedawnienia przestępstw, których karalność jeszcze nie ustała, oznacza działanie ustawy surowszej wstecz. Zaskarżony przepis jest zatem niezgodny z konstytucyjną zasadą, iż odpowiedzialności karnej podlegają tylko sprawcy czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia (art. 42 Konstytucji). Art. 15 jest ponadto niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Ewa Łętowska, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.