Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakład opieki zdrowotnej - organ założycielski K 31/02

28 września 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rad Powiatów: Zambrowskiego, Białostockiego, Kolneńskiego i Żagańskiego w sprawie konstytucyjności niektórych przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, dotyczących odpowiedzialności finansowej jednostek samorządu za zobowiązania likwidowanych placówek opieki zdrowotnej.

Reforma służby zdrowia w 1998 r. wprowadziła system, w którym nadzór nad placówkami służby zdrowia prowadzić miały równolegle jednostki samorządu terytorialnego, które przejęły funkcję organów założycielskich oraz kasy chorych, odpowiadające za finansowanie funkcjonowania zakładów. Zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami lub należnościami Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zdaniem wnioskodawców przepis ten nakłada na jednostki samorządu nowe obciążenia finansowe, nie gwarantując im jednocześnie odpowiedniego udziału w środkach publicznych przeznaczonych na finansowanie placówek służby zdrowia. Tym samym naruszony został art. 167 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym "jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiedni do przypadających im zadań". Tymczasem mimo przekazania powiatom w drodze ustawy nowych zadań - związanych z likwidacją zobowiązań po upadających zakładach opieki zdrowotnej, nie zostały zwiększone ich dochody, które mogłyby zapewnić środki finansowe na realizację tych zadań.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Zdyb, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Bohdan Zdziennicki.