Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o zgromadzeniach Kp 1/04

W dniu 10 listopada 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Zdaniem prezydenta zakazanie uczestnictwa w zgromadzeniach "osobom, których wygląd uniemożliwia ich identyfikację" wiąże się z przyznaniem wolności konstytucyjnej jedynie jednostkom o dającej się ustalić tożsamości. Osoby zamaskowane nie mogą korzystać z konstytucyjnie gwarantowanej wolności zgromadzeń, obejmującej wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich (art. 57 Konstytucji). Unormowanie to wykracza poza granice dopuszczalnej ingerencji w konstytucyjne wolności i prawa, stanowiąc naruszenie art. 31 ust. 3 Konstytucji. Niezdefiniowanie kluczowego pojęcia "wyglądu uniemożliwiającego identyfikację" pozostawia organom władzy publicznej swobodę ustalania kształtu wprowadzonych ograniczeń. Narusza to zasadę określoności wynikająca z art. 2 Konstytucji.

Kwestionowana nowelizacja wprowadziła do ustawy o zgromadzeniach art. 10 ust. 2, zgodnie z którym za szkody wyrządzone przez uczestnika zgromadzenia podczas jego przebiegu lub bezpośrednio po jego rozwiązaniu organizator zgromadzenia odpowiada solidarnie ze sprawcą. Wnioskodawca wskazuje, że przy braku legalnej definicji pojęcia "uczestnik zgromadzenia" sprawia to, że organizator zgromadzenia może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wspólnie z osobą, która dołączyła się do zgromadzenia w trakcie jego trwania i której poglądy uczestników zgromadzenia są obojętne lub wręcz wrogie. Prezydent uważa, ze ustanowienie odpowiedzialności odszkodowawczej organizatora za działania osób z nim niezwiązanych ogranicza swobodę organizowania zgromadzeń publicznych, gwarantowaną w art. 57 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.