Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Mieszkania pracownicze K 24/01

6 stycznia 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów określających krąg osób uprawnionych do nabycia mieszkań pracowniczych.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich analiza ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa prowadzi do wniosku, iż tylko niewielka część pracowników tych przedsiębiorstw będzie mogła skorzystać z przywileju nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego po obniżonej cenie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest definicja pojęcia "osoby uprawnionej" zawarta w art. 2 pkt 2 kwestionowanej ustawy.

Prawodawca wyłączył z kręgu beneficjentów ustawy dwie kategorie potencjalnych nabywców: pracowników zbywcy zajmujących mieszkania na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony, oraz osoby bliskie pracownika (lub byłego pracownika), który zmarł przed wejściem w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązanie takie narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa (art. 32 Konstytucji), z której wynika nakaz jednakowego traktowania wszystkich obywateli w obrębie określonej klasy. Zarazem wnioskodawca zarzucił autorom ustawy, iż sposób w jaki określili oni krąg osób uprawnionych do nabycia tzw. mieszkań pracowniczych jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).

W związku z powyższymi zastrzeżeniami Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności art.2 pkt 2 lit. a i lit. b ustawy z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczyć Sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Niemcewicz.