Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Mieszkania pracownicze K 24/01

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich

O stwierdzenie niezgodności:

1) art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza z kręgu osób uprawnionych do nabycia mieszkań na zasadach określonych w tej ustawie pracowników zbywcy, którzy zajmują mieszkanie na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 2 pkt 2 lit. b ustawy wymienionej w pkt. 1 w zakresie, w jakim przepis ten wyłącza z kręgu osób uprawnionych do nabycia mieszkań na zasadach określonych w tej ustawie osoby bliskie pracownika lub byłego pracownika zmarłego przed wejściem w życie ustawy z 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji RP;