Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do emerytury SK 27/02

27 stycznia 2003 r. o godz. 11:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Ryszarda K. dotyczącą konstytucyjności przepisów regulujących zwolnienie funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia odpowiedniej wysługi lat.

Ryszard K. nabył prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Na mocy art. 39 ust. 3 pkt 4 ustawy o Służbie Więziennej został zwolniony ze Służby Więziennej. Nastąpiło to wbrew jego woli. Skarżący uznał, że zastosowanie art. 39 ust. 3 pkt 4 doprowadziło do naruszenia konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności obywatelskich, w związku z czym wniósł o stwierdzenie niezgodności tego artykułu z art. 2, art. 24, art. 31 ust. 2 i 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.

Zdaniem Ryszarda K. zaskarżony przepis nie jest wystarczająco jednoznaczny. Brak jest precyzyjnych kryteriów jego stosowania, co sprawia, że organ administracji państwowej może się na niego powoływać w sposób uznaniowy i nieobiektywny. Stan taki narusza konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) oraz ochrony pracy (art. 24 Konstytucji). Skarżący wnosi ponadto, że Art. 39 ust. 3 pkt 4 narusza zasadę równości obywateli wobec prawa, przez co jest niezgodny z art. 32 Konstytucji RP. Zdaniem Ryszarda K. na mocy zaskarżonego artykułu możliwe jest bowiem traktowanie w różny sposób funkcjonariuszy Służby Więziennej, znajdujących się w takiej samej sytuacji, czyli posiadających 30 lat wysługi emerytalnej. Realizacja prawa zawartego w art. 39 ust. 3 pkt 4 zależy jedynie od nieokreślonego, subiektywnego uznania przełożonego.

Skarżący uważa także, że zastosowanie zaskarżonego przepisu wbrew woli zainteresowanego pozbawia go prawa do wypracowania emerytury w pełnej wysokości, przewidzianej w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalny funkcjonariuszy Policji, Urzędu ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Stan taki jest sprzeczny z art. 67 ust. 1 Konstytucji, mówiącym że "Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego."

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.