Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Koszty postępowania sądowego formularze urzędowe w postępowaniu sądowym SK 9/02

25 lutego 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Gemi Spółki z o.o. dotyczącą konstytucyjności przepisów wprowadzających wymóg wnoszenia pism procesowych na urzędowych formularzach.

Gemi Spółka z o.o. próbując dochodzić w sądzie swoich praw, została postanowieniami sądów zmuszona do skorzystania z opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości urzędowych formularzy. Skarżąca spółka wniosła zwykłym pismem sprzeciw od wydanego w postępowaniu upominawczym nakazu zapłaty. Sprzeciw ten został przez sąd odrzucony bez wezwania do uzupełnienia ewentualnych braków tego pisma, zdaniem spółki jedynie ze względu na niewykorzystanie wskazanego formularza. Odrzucenie sprzeciwu zostało również zaaprobowane w orzeczeniu sądu drugiej instancji.

Skarżąca spółka uważa, że art. 1301 § 1 i art. 503 § 2 kodeksu postępowania cywilnego zmuszają stronę do posługiwania się urzędowymi formularzami, ograniczając w ten sposób prawo strony do obrony lub dochodzenia jej roszczeń. Zdaniem spółki są one więc niezgodne z Konstytucją, a zwłaszcza z konstytucyjnie gwarantowanymi prawami do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy (art. 45 Konstytucji), dochodzenia naruszonych praw w drodze sądowej (art. 77 Konstytucji) oraz prawem do zaskarżania orzeczeń (art. 78 Konstytucji). Skarżąca spółka uważa, iż obowiązek wykorzystywania formularzy sprawia, że złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty staje się sformalizowane i bardzo dla strony utrudnione. Jest ona zdania, iż strona powinna mieć w dochodzeniu swoich praw, a zwłaszcza w ich obronie, możliwość wyboru stosowania lub niestosowania formularza i to niezależnie od tego czy i jak z takiej możliwości skorzystała strona przeciwna.

W związku z powyższą skargą Trybunał zbada zgodność przepisu art. 1301 § 1 i art. 503 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, 45 ust. 1 i 2, art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 176 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Wiesław Johann, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Grzybowski.