Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie ustawowe U 12/02

17 marca 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zgodności § 2 ust. 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 września 2001 roku w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców węzłowych w sprawach publicznych z art. 23 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, "Jednostki publicznej radiofonii i telewizji stwarzają partiom politycznym możliwość przedstawienia stanowiska w węzłowych sprawach publicznych.". Ustawa ta upoważnia jednocześnie Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do uregulowania w rozporządzeniu kwestii proceduralnych dotyczących zagadnienia dostępu partii do mediów publicznych.

Krajowa Rada, działając na podstawie art. 23 ust. 3 powyższej ustawy, ograniczyła krąg partii politycznych ustawowo uprawnionych do publicznego prezentowania swojego stanowiska w kluczowych kwestiach publicznych. W § 2 ust. 4 zaskarżonego rozporządzenia Rada ustaliła, że prawo do udziału w audycjach mają tylko te partie polityczne, które w ostatnich wyborach do Sejmu osiągnęły określony procent ważnie oddanych głosów (w przypadku komitetów wyborczych - przynajmniej 3 %, w przypadku koalicji wyborczych - przynajmniej 6%).

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, § 2 ust. 4 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może być uznany za wydany zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 23 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. W myśl art. 92 ust. 1 Konstytucji rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania Organ wydający rozporządzenie jest więc ściśle związany delegacją ustawową. Rzecznik uważa, że w analizowanej sprawie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekroczyła granice udzielonego jej upoważnienia. W związku z przedstawionymi zastrzeżeniami, wnioskodawca wnosi więc o stwierdzenie niezgodności zaskarżonego przepisu z art. 32 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Rozprawie będzie przewodniczyła Sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.