Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania sądowego SK 10/02

20 maja 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Jacka B. W sprawie konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) regulujących wznowienie postępowania sądowego.

W następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2000 r. (sygnatura akt SK 12/99), orzekającego o niezgodności art. 1 k.p.c. z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, skarżący wniósł skargę o wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania. Sądy - rejonowy, a następnie w postępowaniu odwoławczym okręgowy - skargę odrzuciły, uznając ją na podstawie art. 399 i art. 4011§ 1 k.p.c. za niedopuszczalną. Wprowadzoną przez te przepisy przesłanką wznowienia postępowania w danej sprawie jest wcześniejsze zakończenie postępowania prawomocnym wyrokiem (art. 399 k.p.c.).

Zdaniem skarżącego art. 399 k.p.c. wprowadza barierę dla wznowienia postępowania sądowego, ograniczając możliwość wznowienia tylko do przypadków w których postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Nie można zatem żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem - nie w formie wyroku, tylko postanowienia. Przepis ten w niektórych przypadkach wyłącza zatem kasacyjno - rewizyjny skutek skargi konstytucyjnej. Jest to niezgodne z art. 190 ust. 4 Konstytucji, stanowiącym, iż orzeczenie Trybunału o niezgodności z Konstytucją aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, stanowi podstawę do wznowienia postępowania. Zatem zakres orzeczeń, wobec których dopuszczalne jest wznowienie postępowania wyznaczony przez zaskarżone przepisy k.p.c. jest węższy niż to wynika bezpośrednio z Konstytucji. Zdaniem skarżącego zróżnicowanie sytuacji procesowej skarżących w kwestii możliwości osiągnięcia skutku kasacyjno-rewizyjnego skargi konstytucyjnej stanowi naruszenie zasady równości obywateli wobec prawa (art. 32 ust. 1 w związku z art. 79 Konstytucji).

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Jerzy Ciemniewski.