Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie sędziego SK 27/01

9 grudnia 2002 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Andrzeja T. dotyczącą konstytucyjności przepisów kodeksu postępowania cywilnego, regulujących zgłaszanie wniosku o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy.

Skarżący Andrzej T. wniósł o wyłączenie asesor Elżbiety A. od rozpoznawania jego sprawy (skargi na czynności komornika). Powodem złożenia takiego wniosku było zaistnienie okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego. Mąż asesor Elżbiety A. - asesor Artur A. zaangażowany jest w trzy inne sprawy, w których skarżący jest stroną. Zdaniem Andrzeja T. w sprawach tych asesor stosuje prawo w sposób stronniczy i wybiórczy na szkodę skarżącego i jego dziecka.

Skarżący uważa, że art. 53 KPC, regulujący wyłączenie sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji, ponieważ wiąże czynność proceduralną zgłoszenia wniosku o wyłączenie sędziego z elementem represji. Przepis ten wyznacza sądowi oddalającemu wniosek powinność rozstrzygania i oceny czy wnioskodawca działał w dobrej czy w złej wierze. Taki zakres przedmiotowy działania sądu nie ma, zdaniem skarżącego, umocowania w art. 45 ust 1 Konstytucji, stanowiący iż "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy(...)".

Przedmiotem skargi Andrzeja T. jest także art. 397 § 1 w zw. z art. 394 § 1 pkt 5 KPC. Art. 397 § 1 KPC stanowi, iż sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na niejawnym posiedzeniu, a nie na rozprawie. Zdaniem skarżącego ustalenie zawinienia i "złej wiary" skarżącego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania dowodowego i bez ustalenia faktów. Narusza to więc jego prawo do sprawiedliwego, tzn. uczciwego i rzetelnego a także jawnego rozpatrzenia sprawy (art. 45 ust. 1 Konstytucji).

W związku z powyższymi zastrzeżeniami Andrzej T. wniósł o zbadanie zgodności art. 53 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - KPC z art. 32 ust 1 w zw. z art. 45 ust. 1 i art. 45 Konstytucji oraz art. 397 § 1 w zw. z art. 394 § 1 pkt 5 KPC z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Rozprawie będzie przewodniczyła Sędzia TK Jadwiga Skórzewska-Łosiak, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Janusz Niemcewicz.