Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki, w oparciu o które możliwe jest odebranie broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni; postępowanie karne. P 43/12

18 grudnia 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące możliwości odebrania, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne, broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji w zakresie w jakim wskazuje przesłanki, w oparciu o które możliwe jest dokonanie czynności materialno technicznej odebrania broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni, osobie przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 78 konstytucji.

Kwestionowany przepis ustawy o broni i amunicji umożliwia Policji, a także Żandarmerii Wojskowej odebranie do czasowego depozytu broni, amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni osobie, przeciwko której toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji. Zdaniem sądu pytającego nie bierze się przy tym pod uwagę, czy ograniczenie to jest spowodowane potencjalnym zagrożeniem ze strony tej osoby dla niej samej, porządku lub bezpieczeństwa publicznego.

Zdaniem sądu pytającego, zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 2 konstytucji, bo narusza zasady prawidłowej legislacji oraz pewności prawa, jak również zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, poprzez brak spójności z pozostałymi przepisami ustawy. Ponadto  zakwestionowany przepis koliduje z art. 31 ust. 3 konstytucji, gdyż brak jest proporcjonalności pomiędzy koniecznością ograniczenia praw obywateli a zastosowaniem zakwestionowanego środka, w postaci odebrania do czasowego depozytu broni, amunicji, jak również dokumentu potwierdzającego legalność posiadania broni. Zaskarżony przepis wprowadza nierówną ochronę prawa własności broni i amunicji osób skazanych za popełnienie określonego w ustawie przestępstwa oraz osób jedynie podejrzanych o popełnienie takiego samego przestępstwa przez co, zdaniem sądu pytającego, jest sprzeczny z art. 64 ust. 2 konstytucji. Nie gwarantuje także realnej możliwości zaskarżenia czynności odebrania do czasowego depozytu broni, amunicji oraz pozwolenia na broń.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński, sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński