Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ograniczenie wolności; dozór policyjny. SK 13/13

20 maja 2014 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego ogłosi wyrok, wydany na posiedzeniu niejawnym, w sprawie skargi konstytucyjnej G. K. dotyczącej odmowy udostępnienia podejrzanemu i jego obrońcy akt postępowania przygotowawczego, które uzasadniają postanowienie o zastosowaniu dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok, wydany na posiedzeniu niejawnym, w sprawie zgodności art. 156 § 5 w zw. z art. 156 § 5a w zw. z art. 159 k.p.k. z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji oraz art. 275 § 2 k.p.k. z art. 2, art. 41 ust. 1, art. 52 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 konstytucji.

Skarga konstytucyjna wniesiona została w związku z sytuacją, w której znalazł się skarżący. Na mocy postanowienia prokuratora, prowadzącego postępowanie przygotowawcze, wobec skarżącego został zastosowany środek zapobiegawczy: dozór Policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazem przebywania w określonych miejscach. Obrońca skarżącego zwrócił się o umożliwienie dostępu do akt sprawy i dokumentów zabezpieczonych w toku postępowania przygotowawczego. Prokurator wydał zarządzenie o odmowie udostępnienia obrońcy skarżącego akt sprawy i dokumentów zabezpieczonych w postępowaniu przygotowawczym. Obrońca skarżącego zaskarżył wskazane powyżej zarządzenie. Prokurator nadrzędny udostępnił w części akta sprawy, w pozostałym zakresie utrzymując w mocy zaskarżone zarządzenie.

Zdaniem skarżącego, możliwość odmowy przez prokuratora udostępnienia podejrzanemu części akt postępowania przygotowawczego wprowadza ograniczenie konstytucyjnego prawa do obrony w fazie postępowania przygotowawczego wobec braku wskazania w ustawie katalogu przesłanek uzasadniających odmowę udostępnienia takich akt i pozwala organowi prowadzącemu postępowanie przygotowawcze na dowolność i arbitralne uniemożliwianie podejrzanemu dostępu do części akt sprawy dotyczących stosowania środków zapobiegawczych. Prowadzi to w konsekwencji do braku kontradyktoryjności postępowania i nie zapewnia tzw. równości broni stron – organu prowadzącego postępowanie i podejrzanego.

Przewodniczący składu orzekającego: sędzia TK Teresa Liszcz, sprawozdawca: wiceprezes TK Stanisław Biernat.