Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ogłoszenie wyroku - Ograniczenie wolności; dozór policyjny. SK 13/13

Podmiot inicjujący postępowanie: G. K.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 20 V 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny ogłosi, wydany na posiedzeniu niejawnym, wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności art. 275 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Stanisław Biernat - sprawozdawca
Maria Gintowt-Jankowicz
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka