Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda kontraktowania; wolność działalności gospodarczej. SK 20/12

16 października 2014 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczącą swobody kontraktowania i wolności działalności gospodarczej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z art. 20, art. 22 i art. 31 ust. 1 - 3 konstytucji.

Zdaniem skarżącej spółki, kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę wolności działalności gospodarczej oraz zasadę poszanowania wolności i autonomii woli jednostki poprzez nieuzasadnione zawężenie swobody umów, także tych zawieranych w obrocie gospodarczym. Stanowi on wyłom w zasadzie ukonstytuowanej w art. 3531 Kodeksu cywilnego (swobody umów), ponieważ wyłącza możliwość zawierania umów, na podstawie których pobierane będą inne niż marża handlowa „opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży”. Jak podkreśla skarżąca, czynność prawna, w treści której znalazłoby się zobowiązanie do zapłaty takiej należności, jest przez ustawodawcę traktowana jako utrudnianie dostępu do rynku, a w konsekwencji – czyn nieuczciwej konkurencji. W efekcie zaś, na mocy art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, czynność taka uznawana jest za nieważną.

Wprowadzone przepisem art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ograniczenia wolności umów stanowią, w opinii spółki, niedopuszczalną ingerencję w prowadzenie działalności gospodarczej. Zaskarżony przepis jest specjalną regulacją ustawową dotyczącą obrotu gospodarczego w ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczy wszystkich umów sprzedaży towarów, których stronami są przedsiębiorcy.

Ponadto, w ocenie skarżącej, redakcja zaskarżonego przepisu narusza zasadę prawidłowej legislacji i konstytucyjną zasadę państwa prawa.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą będzie sędzia TK Stanisław Rymar.