Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli U 6/14

31 marca 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący warunków korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn z ciepłej kąpieli.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1) § 32 ust. 4 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania,
2) § 30 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności
- z art. 4 § 1, art. 102~pkt 1 i art. 249 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy,  art. 40 w związku z art. 41 ust. 4 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że kwestionowane przepisy, określające warunki korzystania przez tymczasowo aresztowanych i skazanych z ciepłej kąpieli, zostały wydane na podstawie przepisu, który nie zawierał umocowania dla Ministra Sprawiedliwości do wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących warunków higieny. Zostały więc one wydane z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 249 § 1 kodeksu karnego wykonawczego, co stanowi również niezgodność z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Zdaniem wnioskodawcy, kwestionowane przepisy regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania oraz regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności, zapewniające tymczasowo aresztowanemu i skazanemu prawo do korzystania z ciepłej kąpieli co najmniej raz w tygodniu, naruszają zasadę humanitarnego traktowania, wyrażoną w art. 40 i art. 41 ust. 4 konstytucji. Wyznaczenie minimalnego standardu warunków higieny na poziomie jednej ciepłej kąpieli w tygodniu jest w ocenie wnioskodawcy niezgodne z art. 102 pkt 1 kodeksu karnego wykonawczego, gdyż nie jest to standard odpowiedni ze względów zdrowotnych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Granat.